Mizonokuchi

1-1-2, Mizonokuchi, Takatsu-ku, Kawasaki-City, Kanagawa, 213-0001, Japan