Yamashita

2-12, Yamashita-cho, Kagoshima-City, Kagoshima, 892-0816, Japan